Preloader

مقایسه کنترل‌پنل‌های هاست


مقایسه کنترل‌پنل‌های هاست

کنترل پنل هاست در واقع یک نرم‌افزار گرافیکی تحت وب برای مدیریت قابلیت‌های هاست می‌باشد، و امکان دسترسی و مدیریت امکانات هاست را برای مالک آن در محیطی امن فراهم می کند. به‌عنوان تعدادی از این قابلیت‌ها  می‌توان از »امکان ارسال فایل، مدیریت ایمیل‌ها، طراحی و تغییر صفحات، امکان مشاهده logها، مشاهده میزان پهنای باند مصرفی، نصب نرم‌افزارهای تحت وب و …« نام برد.

 

در ادامه  کنترل‌پنل‌ها را از لحاظ قابلیت و platform اجرایی در دو دسته رایگان و اختصاصی با یکدیگر مقایسه خواهیم نمود:

۱- کنترل‌پنل‌های رایگان:

برخی از کنترل‌پنل‌ها به صورت کاملا رایگان عرضه شده‌اند، که به  کنترل‌پنل‌های متن‌باز نیز مشهورند. در ایران به دلیل وجود تحریم‌ها، شرکت‌های عرضه کننده سرویس‌های هاستینگ تمایل بیشتری به این دسته دارند.

متن باز بودن این‌ مزیت را به‌همراه دارد که در صورتی تمایل به تغییر بخش(هایی) از آن را دارید، می‌توانید به راحتی  و بدون ترس از نقض قوانین کپی‌رایت آن بخش(ها) را سفارشی نمایید.

کنترل‌پنلمتن‌بازآخرین‌نسخهBSDلینوکسویندوزFrontend (UI)Backend (Server side)pluginIPV6Multi Server
Aegirبله۲۰۱۳/۰۷/۲۲بلهبلهخیرPHP,AJAXPHP, MySQL,MariaDB
Ajentiبله۲۰۱۳/۰۱/۰۲FreeBSD 8.0+بلهخیرPythonPythonبلهبلهخیر
Baifoxبله۲۰۰۹/۰۴/۱۹خیربلهخیرPHPSQLite PHP,
Domain Technologie Controlبله۲۰۱۳/۰۴/۰۴محدودشدهبلهخیرPHPخیر
EHCPبله۲۰۱۲/۰۴/۰۱خیربلهخیرPHPPHP, MySQL
Froxlorبله۲۰۱۲/۰۵/۰۷بلهبلهخیرPHPPHP, MySQLبله
Gnupanelبله۲۰۱۲/۰۳/۲۱خیربلهخیرPHPPgSQL, PHP
i-MSCPبله۲۰۱۳/۰۱/۰۷محدودشدهبلهخیرPHPPerlبلهبلهخیر
ispCPبله۲۰۱۰/۱۱/۲۴محدودشدهبلهخیرPHPPerlخیرخیرخیر
ISPConfigبله۲۰۱۳/۰۲/۲۲خیربلهخیرPHPPHP, MySQLبلهبلهبله
Kloxoبله۲۰۱۱/۱۱/۱۳خیربلهخیرPHPPHP, MySQLخیرخیربله
OpenPanelبله۲۰۱۳/۰۲/۲۰خیربلهخیرC++ , AJAXهسته: C++بلهخیرخیر
SysCPبله۲۰۱۰/۰۵/۱۱بلهبلهخیرPHPPHP, MySQLبلهبلهخیر
Userminبله۲۰۱۲/۰۹/۲۲بلهبلهخیرPerlPerl
Virtualminبله۲۰۱۲/۰۸/۲۳بلهبلهخیرPerlPerlبلهبله
Webminبله۲۰۱۳/۰۲/۰۳بلهبلهخیرPerlPerlبلهبلهبله
WebsitePanelبله۲۰۱۲/۱۱/۲۸خیرخیربلهASP.NETASP.NET,MSSQLخیربلهبله
Webuzoخیر۲۰۱۳/۰۷/۰۱خیربلهخیرPHPPHPخیربلهخیر
ZPanelبله۲۰۱۳/۰۱/۰۱بلهبلهبلهPHPPHP, MySQLبلهبلهخیر

۲- کنترل‌پنل‌های اختصاصی:

بعضی از کمپانی های بزرگ نظیر parallels کنترل‌پنل‌های قدرتمندی را تولید و به عنوان محصول به بازار عرضه کرده‌اند. مزیت این نوع کنترل پنل‌ها پشتیبانی از محصول توسط کمپانی عرضه کننده‌است. در جدول زیر به مقایسه برخی از این کنترل پنل ها پرداخته ایم:

کنترل‌پنلمتن‌بازآخرین‌نسخهBSDلینوکسویندوزFrontend (UI)Backend (Server side)pluginIPV6Multi Server
CPanelخیر۲۰۱۳/۰۷/۰۹FreeBSDبلهبلهPerlPerlبلهخیربله

Plesk

خیر۲۰۱۲/۱۱/۲۹

خیر

بلهبلهPHP, ASP.NETPHP,MySQL
ASP,MSSQL
بلهبلهبله

DirectAdmin

خیر۲۰۱۲/۱۱/۲۷بلهبلهخیرC++C++, scripts, PHPبلهبله

H-Sphere

خیر۲۰۱۲/۱۲/۱۱بلهبلهبلهJavaJavaبلهبله

HDE Controller X

خیر۲۰۱۱/۱۱/۰۱خیربلهخیرPHPPHPبلهبله

XO Panel

خیر۲۰۱۳/۰۵/۱۸بلهبلهبلهPHPC, C++بلهبلهبله

Hosting Controller

خیر۲۰۱۱/۰۹/۰۵خیربلهبله.NetMSSQLبلهخیربله

InterWorx

خیر۲۰۱۳/۰۴/۱۲خیربلهخیرPHPPHP, MySQLبلهبلهبله

ISPmanager

خیر۲۰۱۲/۰۶/۱۹بلهبلهبلهبلهبلهبله

Server Management Tool

خیر۲۰۱۲/۰۹/۱خیربلهخیرPHP, PerPHP, Perlخیرخیربله

ServerPilot

خیرخیربلهخیرBackbone.js, CoffeeScriptPython, Goخیربلهبله

Virtualmin Pro

خیر۲۰۱۲/۰۸/۲۳بلهبلهخیرPerlPerlبلهبله

مقایسه سرویس‌های عرضه شده در کنترل‌پنل‌های هاست:

کنترل‌پنلWeb serverFTP ServerReceive MailSend MailSQL
LighttpdApacheNginxIISPure 

FTPd

Vs 

FTP

Pro 

FTPD

DovecotCourierEximSendmailPostfixPostgre 

SQL

My 

SQL

MS 

SQL

Ajentiخیربلهبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهبلهخیر
Baifoxبلهخیربلهخیرخیربلهخیر
Cpanelپلاگینبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبله
DirectAdminبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهخیر
Domain Technologie
Control
خیربلهخیربلهخیربلهبلهبلهخیرخیربلهخیربلهخیر
Gnupanelبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهخیر
H-Sphereخیربلهخیرخیرخیربلهخیربلهخیربلهخیربلهبلهبله
HDE
ControllerX
خیربلهخیرخیرخیربلهبلهخیرخیرخیربلهبلهبلهخیر
Hosting
Controller
خیربلهخیرخیربلهبلهخیربلهبلهبلهخیربلهبله
i-SCPخیربلهخیرخیربلهخیربلهبلهبلهخیرخیربلهخیربلهخیر
InterWorxخیربلهخیرخیرخیربلهبلهخیر
ISPConfigبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهخیر
ispCPخیربلهخیرخیربلهخیربلهبلهبلهخیرخیربلهخیربله
ISPmanagerخیربلهبلهبلهخیرخیربلهبلهخیربلهخیربلهبلهبلهبله
Kloxoبلهبلهخیرخیربلهخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیرخیرخیر
OpenPanelخیربلهخیربلهخیرخیرخیربلهخیرخیربلهخیربله
Pleskخیربلهبلهبلهخیرخیربلهخیربلهخیرخیربلهبلهبلهبله
ServerPilotخیربلهبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهخیربلهخیر
SysCPبلهبلهخیربلهخیربلهبلهبلهبلهبلهخیر
Froxlorبلهبلهبلهخیربلهخیربلهبلهبلهبلهخیربلهخیربلهخیر
Userminبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیر
Virtualminبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
Virtualmin
Pro
بلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
Webminبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیر
Website
Panel
خیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهبله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس : 02191304105

info@parsnovinserver.com